Guia de coneixements de temari GUB 2022

El Libro




* Els enviaments es realitzaran a partir de la setmana del 2 de maig.

Vols tenir en un sol llibre tots els temes exigits a les bases de la convocatòria de Guàrdia Urbana de Barcelona 2022?

Et presentem el nou llibre de temari!

Un llibre definitiu per preparar l'oposició de Guàrdia Urbana de Barcelona 2022.

Amb esquemes, resums i èmfasi als punts forts i susceptibles de sortir a l'examen.

TEMES QUE TROBARÀS AL LLIBRE

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Títol I Drets i deures fonamentals. Títol VIII Organització territorial de l'Estat: Capítol I: Principis generals; Capítol II: l'Administració Local.

2. Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Títol I Drets, deures i principis rectors; Capítol I Drets i deures de l'àmbit civil i social. Capítol II drets en l'àmbit polític i de l'Administració. Capítol III drets i deures lingüístics. Títol II De les institucions. Capítol VI El Govern local.

3. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. Títol II El Municipi. Títol V Disposicions comuns a le s entitats locals. Títol VII Personal al servei de les entitats locals.

4. Llei 22/1998, de 30 de desembre, Carta Municipal de Barcelona. Títol I Organització del Govern Municipal. Títol II Els districtes. Títol V Organització municipal executiva. Títol VI Competències municipals; Capítol VII Mobilitat; Capítol XVI: Seguretat ciutadana. Llei 1/2006, de 13 de març, pel que es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona. Títol I Disposicions generals. Títol II Capítol V. Mobilitat. Capítol VI. Seguretat ciutadana.

5. Coneixement de la ciutat de Barcelona. Visió global de la ciutat: Barris, cultura, festes, tradicions, equipaments, carrers i punts d'interès.

6. Institucions de la Unió Europea: El Parlament, El Consell Europeu, El Consell de la Unió Europea, La Comissió Europea, El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tipus de dret de la Unió Europea: Dret primari i dret derivat.

7. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

8. El marc legal de la seguretat pública i els cossos de seguretat: Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Capítol I. Disposicions generals. Capítol II: Documentació i identificació personal. Capítol III Secció 1. Potestats generals de policia de seguretat. Secció 2. Manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana en reunions i manifestacions.

9. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana. Llei d'Enjudiciament Criminal. Llibre II. Del sumari. Títol III de la Policia Judicial. Títol VI Capítol II. de la detenció. Capítol IV. de l'exercici de defensa, assistència d'advocat i tractament dels detinguts i presos. Títol VIII Capítol I de l'entrada i registre en lloc tancat. Llei Orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d'habeas corpus.

10. L'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona.

11. L'Ordenança sobre l'ús de les vies i l'espai públic de Barcelona.

12. L'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire (zona de baixes emissions).

13. L'Ordenança de protecció, tinença i venda d'animal.

14. Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Títol III. Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics. Títol IV Adquisició i pèrdua de la relació de servei. Títol VI Situacions administratives. Títol VII Règim disciplinari.

15. Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Llibre II. Títol III de les lesions. Títol VI delictes contra la llibertat. Títol VII de les tortures i altres delictes contra la integritat moral. Títol VIII Delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals. Títol XVI Capítol III delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Capítol IV Delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics. Títol XVII Capítol III delictes contra la salut pública. Capítol IV delictes contra la seguretat vial. Títol XIX Capítol IV de la infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets. Títol XX Capítol II de l'omissió del deure d'impedir delicte o promoure la seva persecució. Títol XXI Capítol V Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals. La violència de Gènere i els delictes d'odi a l'ordenament jurídic.

16. Ètica i deontologia professional. Decret 222/2013, de 3 de setembre, del Reglament d'organització i funcionament del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya. La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, Estrasburg 12 de desembre de 2007.

17. Pla vigent d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Barcelona.

No esperis més i adquireix el llibre més complet!

¿Cómo puedo adquirirlo?




Para adquirir el libro lo puedes hacer desde nuestra sección Tienda haciendo clic en el botón de añadir a la cesta. Recuerda que puedes combinar diferentes productos en una misma compra.

Una vez recibamos la orden de compra procederemos al envío del libro. El envío se realiza a través de la empresa GLS en la modalidad de envío certificado. La empresa GLS os enviará un mail para que podáis saber en todo momento donde se encuentra vuestro libro y si es necesario os llamarán por teléfono para contactar con vosotros. El tiempo en ser entregado es aproximadamente 48 horas.
* Nos comprometemos en realizar el envío el día siguiente de realizar el pago aunque no podemos hacernos responsables de los posibles retrasos que la empresa transportista pueda ocasionar.

Comprar producto