El Curso
La idea del curs és que qualsevol agent pugui, en el desenvolupament de les seves funcions de seguretat ciutadana, interactuar amb qualsevol ciutadà estranger en qualsevol dels 3 àmbits més habituals: stranger-turista, estranger-víctima/testimoni i estranger-infractor.

Per aconseguir-ho, cada unitat temàtica compta amb un vídeo-presentació en PowerPoint que introdueix els conceptes més importants, en el qual també es resolen activitats conjuntament, i posteriorment es proposen activitats pràctiques en format test i fitxa per tal que l’alumne pugui consolidar allò que ha après durant la presentació.

Un cop la setmana, també es reforcen els conceptes i es fomenta la interacció a través d’una classe virtual grupal en què els alumnes participen en debats sobre la funció policial i resolen casos pràctics i activitats diverses.
1.) Per tal de relacionar-se amb estrangers turistes, l'agent de policia aprendrà:
 • Donar indicacions a peu.
 • Donar indicacions en vehicle.
 • Identificar punts de referència i interès dins de la ciutat.
2.) Per relacionar-se amb estrangers víctimes / testimonis d'un delicte, l'agent de policia aprendrà a:
 • Presentar-se.
 • Parlar de tot el ventall de delictes habituals amb què es podrà trobar en el seu dia a dia, especialment furts, robatoris amb força, violència i/o intimidació, i estafes.
 • Prendre una denúncia.
 • Descriure sospitosos.
 • Descriure vehicles
 • Descriure articles personals.
 • Descriure llocs.
 • Rebre i gestiona una trucada d'emergència.
 • Assistir a un accit de trànsit.
3.) Per relacionar-se amb estrangers infractors, l'agent de policia aprendrà a:
 • Identificar persones.
 • Aturar vehicles.
 • Sancionar administrativament.
 • Detenir per delictes.
Aquests coneixements permetran als agents que participin en aquest curs oferir una atenció integral als ciutadans estrangers amb què es trobin en l’exercici de les seves funcions. Per dotar-los de fluïdesa, els alumnes aprendran també a expressar-se amb naturalitat, per exemple sol·licitant informació, confirmant detalls, demanant a algú que repeteixi una dada que no han entès, disculpant-se, demanant ajuda o col·laboració, expressant acord i desacord, advertint i molt més, amb un llenguatge senzill però natural.

Com que la finalitat del curs és poder fer un ús àgil de l’idioma, les classes i activitats estan emmarcades en un nivell B1-B2 del marc de referència europeu, per la qual cosa, per gaudir al màxim de la formació i extreure’n el màxim profit, els alumnes hauran de partir d’un nivell bàsic A2-B1, equivalent a 4t d’ESO. Encara així, la 1a unitat del curs és un breu repàs anivellador de conceptes fonamentals per tal que tots els alumnes comencin amb una bona base.