Curs Online Guàrdia Urbana Barcelona (Bloc 1, 2 i 3)

Curs Guàrdia Urbana de Barcelona (2021-2022)
Inici del curs: 1 de setembre, fins data de l'examen.

Novetats en contingut:

 • Temari
 • Cultura General
 • Notícies d'actualitat
 • Psicotècnics
 • Anglès

Dins del curs trobaràs:

 • Vídeos explicatius
 • Material didàctic
 • Resums
 • Exercicis
 • Test
 • Informació rellevant
 • Tutories personalitzades

El curs està estructurat en tres blocs:

Bloc 1

Temari:

 • 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L'estructura territorial de l'Estat: “Principis generals i l'Administració local”.
 • 2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.
 • 3. L'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006: drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit polític i de l'Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l'Estatut.
 • 4. El municipi: concepte i elements. Els potestats municipals. Competències municipals a la Llei reguladora dels basis de règim local.
 • 6. Institucions de la Unió Europea: el Parlament, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'ordenament jurídic comunitari: dret originari i dret derivat.

Cultura general:

 • - Geografia
 • - Història
 • - Ciències i física

Actualitat:

 • - Totes les notícies des d'agost
 • - Exercicis test

Psicotècnics:

 • - Iniciació als psicotècnics

Anglès per a policies:

 • - 1/3 Nivell Intermedi (B1-B2)
 • - Teoria i pràctica amb exercicis

Bloc 2

Temari:

 • 5. La Carta Municipal de Barcelona: text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona.
  Competències de l'Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat. L'Ajuntament de Barcelona.
  Organització Municipal. L'organització política (alcalde, tinents d'alcalde, regidors) i l'organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l'Ajuntament de Barcelona.
 • 7. Coneixement de la ciutat des de l'1 de gener de 2020: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.
 • 10. L'ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona.
 • 11. L'ordenança sobre l'ús dels vies i l'espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”.
 • 12. L'ordenança de circulació de vianants i de vehicles.
 • 13. Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire (zona de baixes emissions).
 • 14. Ordenança de medi ambient de Barcelona: Capítol 3 Protecció de l'atmosfera (condicions dels fonts emissores) i Capítol 8 Règim sancionador específic.

Cultura general:

 • - Literatura
 • - Escultura i arquitectura
 • - Pintura

Actualitat:

 • - Notícies des d'agost
 • - Exercicis test

Psicotècnics:

 • - Trucs i pràctica de psicotècnics

Anglès per a Policies:

 • - 2/3 Nivell intermedi (B1-B2)
 • - Teoria i pràctica amb exercicis

Bloc 3

Temari:

 • 8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis.
 • 9. El marc legal de la seguretat pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 • 15. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: especial referència als principis rectors en relació amb seguretat ciutadana i els potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb els funcions
 • de policia judicial: especial referència als garanties i drets dels persones detingudes, procediment de detenció i d'habeas corpus.
 • 16. Drets i deures dels funcionaris a l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Principis d'actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi penal. Règim d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració.
 • 17. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l'ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d'ètica de la policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El vigent Pla d'igualtat d'oportunitats entre dons i homes de l'Ajuntament de Barcelona. La violència de gènere i els delictes d'odi.

Cultura general:

 • - Matemàtiques
 • - Geometria
 • - Religions i curiositats

Actualitat:

 • - Notície des d'agost
 • - Exercicis de test

Psicotècnics:

 • - Trucs i pràctica de psicotècnics

Anglès per a policies:

 • - 3/3 Nivell intermedi (B1-B2)
 • - Teoria i pràctica amb exercicis

* Amb les 100 primeres matrícules de regal el llibre de Temari GuB.

Matricula't ara al Bloc 1, 2 o 3 per 149,99€ o als 3 Blocs per només 399,99€ i estalvia't 50€.

¿Cómo accedo?
Una vez adquirido a través de la sección Tienda recibirás un correo con tus credenciales para poder acceder al curso. En el menú superior encontrarás la opción Plataforma de cursos que te dirigirá hacia la plataforma donde están almacenados todos los cursos y formaciones.